Loading

Naš stručni tim

Naš stručni tim čine: dr. Safija Softić-Namas, nutricionistica Amela Ivković-O’Reilly, dr. sci. med. Mersiha Mahmić-Kaknjo, dr. sci. med. Amina Godinjak, dr.sci. Arzija Pašalić i dipl. ing. Šehiza Duraković-Salkić.

 

10345802_10205378435723005_660808149763745088_n

Dr. med. Safija Softić-Namas

Po zanimanju je doktorica medicine. Rođena je 1983. godine u Prijedoru, gdje živi do 1992. godine. Unazad 20 godina živi u Sarajevu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2010. godine, a godinu dana nakon toga je položila stručni ispit i stekla licencu za samostalan rad. Radila je tri godine u Medicinskoj školi Sarajevo kao predavač stručnih predmeta.

Od početka akademskog školovanja posebno je zainteresovana za pravilnu prehranu. Svo vrijeme studiranja i vrijeme nakon toga je posvetila ličnom usavršavanju u oblasti pravilne prehrane. Završila je online obuke:

– „Nutrition for health promotion and disease prevention“ (California University)

“Intrduction to food and health” (Stanford University), kurs za doktore medicine

– „Children nutrition and cooking“ (Stanford University).

U Centru za edukaciju i istraživanje Nahla radila je kao stručni sradnik za pravilnu prehranu. Osim toga, drži edukativna predavanja i radionice na raznim mjestima o pravilnoj prehrani i promociji prehrane kao načina prevencije mnogih zdravstvenih problema. Iz istog razloga piše blog pod nazivom „Doktorica sa oklagijom“ i uređuje portal www.dobrekalorije.ba. Redovna je gošća mnogih medija u našoj zemlji.

Koautor je naučnog rada pod nazivom “Matična mliječ kao hrana i lijek“ koji je predstavljen na simpoziju „2nd Turkish-Bosnian Scientific Days“ održanom u Istanbulu. Autor je naučnih radova pod nazivom ” Multidisciplinarni pristup liječenju gojaznosti u projektu 130+ i njegov uticaj na smanjenje tjelesne mase ispitanika”, predstavljenog na Šestom međunarodnom kongresu nutricionista u Zagrebu gdje je izabran među 5 najboljih poster radova, te “Dvomjesečni rad s gojaznim osobama u projektu 130+” predstavljenog na Jedanaestom kongresu Hranom do zdravlja u Splitu. Koautor je rada “Dodaci prehrani sa posebnim utjecajem na cirkadijalni ritam” predstavljenog u Osjeku na 12. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Hranom do zdravlja. 

Učestvovala je na nizu naučnih simpozija profesionalnog i ličnog usavršavanja.

Trenutno je na master studiju nutricionizma na Univerzitetu u Tuzli. Zaposlena je u Zavodu  za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo u svojstvu specijalizantice urgentne medicine. 

Priča engleski, njemački i arapski jezik. Majka je troje djece.

 

amela1

Dipl. nutr. Amela Ivković-O’Reilly

Diplomirana je nutricionistica. Rođena je 28. aprila 1977. godine u Sarajevu gdje je završila medicinsku školu i započela studij medicine, provela dvije godine u Grazu, Austrija. U Dablinu, Irska, završava studij nutricionizma koji joj je poslužio kao prilika za pronalazak holističkog i integrativnog pristupa ljudskom zdravlju gdje je svaki pacijent univerzalan.

Trenutno pohađa magistarski studij na Middlesex univerzitetu u Londonu. Sarađivala je s velikim stručnjacima na polju nutricionizma, herbalizma, osteopatije, refleksologije, akupunkture i kognitivne psihologije. Radila je na klinikama u Dablinu, Londonu i Gran Kanariu, gdje još uvijek ima svoje klijente

Uz rad u privatnoj praksi u Sarajevu, nedavno je radila na korporativnom nivou na projektu za vodeću Evrpsku kompaniju DM i kreirala za njih nutricionistčki program uključujući njihove bio Alnatura produkte i zajedno sa kolegicom Erminom Tahirović direktno radila sa njihovim klijentima u pet različitih gradova u Bosni i Hercegovini. U okviru škole Familija Makrobiotika održavala je predavanja o različitim temama za lokalno stanovništvo kao i intenrnacionale organizacije na engleskom jeziku. Redovan je gost na različitim TV i radio stanicama o zdravlju i nutricionizmu. Piše o holističkom pristupu zdravlju za više lokalnih portala. Surađivala je na projektu UNDP-a o promociji lokalne, organske hrane.

Član je udruženja nutricionista Irske, udruženja nutricionista Velike Britanije i kraljevskog medicinskog udruženja Velike Britanije. Predsjednik je skupštine udruženja Green Council i s njima trenutno radi na projektu obrazovanja djece o zdravom životu. Sarađuje sa Smart Food iz Crne Gore s kojima radi na programima edukacije djece i odraslih osoba, učestvuje u predavanjima i konsulatacijama o temi zdravog načina života i prevencnije bolesti.

Trenutno živi u Sarajevu sa suprugom Denisom i sinom Liamom. Uživa da bude okružena svojim prijateljima i porodicom koji joj pružaju energiju. Najsretnija je kada nekom pomogne da otkrije svoj induvidualni put ka zdravlju.

 

Dr. sci. med.  Mersiha Mahmić-Kaknjo

Medicinski fakultet završila je u Sarajevu. Doktorirala je na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Splitu iz oblasti Medicina utemeljena na dokazima. Specijalistica je kliničke farmakologije. Promovira upotrebu medicine zasnovane na dokazima i veliki je ljubitelj Cochranea, međunarodne neprofitne organizacije, koja se bavi izradom i diseminacijom dokaza najviše kvalitete u medicini – sistemskih pregleda. Proglašena je top pretraživačicom u Cochrane Crowd – pregledala više od 80.000 sažetaka u bazi Embase.

Naučni interesi: medicina zasnovana na dokazima, farmakologija, farmakoekonomika, dijeljenje odluka sa pacijentima, dijeljenje podataka iz kliničkih istraživanja.

Autorica je 11 naučnih radova. Prezentirala svoj rad na 15 međunarodnih kongresa i simpozija, recenzirala za nekoliko desetina medicinskih časopisa i kongresa. Vodi i učestvuje u nekoliko međunarodnih naučnih projekata. Pomoćnica je uredničkog odbora časopisa Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona “Medicinski glasnik”.

Živi i radi u Zenici. Udata, majka dvoje djece. Priča engleski, njemački i turski. Voli dobar zalogaj, strastvena je zaljubljenica planinarenja.

 

Dr. sci. med. Amina Godinjak

Amina Godinjak je rođena 1982. godine u Sarajevu.  Pohađala je osnovu školu u Sarajevu i Zagrebu a gimnaziju u Melbournu, Australija. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine. U toku studija je sticala dodatnu edukaciju kao student-volonter u Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo od 2003. do 2007.godine, te u skopu studentske razmjene na Klinici za anesteziologiju, Charité Virchow- Univerzitetskoj Klinici u Berlinu, Njemačka. Stručni ispit je položila 2009. godine.

Odbranila je magistarski rad 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu sa temom „Povezanost sindroma policističnih ovarija sa inzulinskom rezistencijom i dislipidemijom u odnosu na indeks tjelesne mase“. Odbranila je doktorsku disertaciju 2016. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu sa temom „Subklinička hipotireoza kao nezavisni riziko-faktor za razvoj metaboličkog sindroma i kardiovaskularnih bolesti kod žena u postmenopauzi“, čime je stekla zvanje doktora medicinskih nauka. Specijalistički ispit iz Interne medicine je položila 2017. godine.  Dosad je objavila 13 naučnih radova, te prezentirala 14 radova na kongresima sa međunarodnim učešćem.

Član je Europskog udruženja endokrinologa, sekretar Udruženja endokrinologa i dijabetologa  u BiH.  Aktivni je član/predavač u “Kardiološkom edukativnom centru Sarajevo”, član Društva za medicinski i biološki inžinjering u BiH, te humanitarnog udruženja „Miris“.

Živi u Sarajevu, nije udata.

 

Dr. sci. Arzija Pašalić

Rođena u Srebrenici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Fakultetu zdravstvenih studija diplomirala je 2009. godine kao student generacije, te je dobitnica Zlatne povelje Univerziteta u Sarajevu.

Od 2009. godine radi kao asistent na Fakultetu zdravstvenih studija, na studijskom programu Zdravlje i ekologija, gdje je birana na tri naučne oblasti: :“Okolinsko zdravlje“, „Upravljavljanje vodom, hranom i ishranom“, „Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora“.

Postidiplomski studij završila 2011. godine, te iste godine odbranila magistarski rad na temu „Ishrana i antropomorfološke karakteristike vrhunskih sportista Kantona Sarajevo“. Doktorirala je na istom fakultetu na temi “Komparativna analiza prehrambenih navika i stanja uhranjenosti djece u periodu rane adolescencije”.

Učestvovala na nekoliko međunarodnih simpozija, kongresa i seminara, te imala niz stručnih edukacija. U januaru 2012. godine, na Poslovnoj akademiji u Sarajevu položila ispit i stekla zvanje „Menadžera kvaliteta u visokom obrazovanju“. Certificirani je HACCP ekspert.

U zvanje višeg asistenta izabrana u maju 2013. godine na sljedeće oblasti: :“Okolinsko zdravlje“, „Upravljavljanje vodom, hranom i ishranom“, „Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora“.

Jedan je od autora univerzitetskog udžbenika „Zdravstvena ekologija i higijena radne sredine“, autor  je jednog, te koautor sedam radova u časopisima koje prate relevantnu međunarodnu bazu podataka. Koautor je dva rada objavljena u Zborniku radova. Autor je tri i koautor tri stručna rada.

Trenutno radi na poziciji dekanese Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu.

Udata je i majka troje djece.

 

Image may contain: Å ehiza Duraković SalkićDipl. ing. Šehiza Duraković-Salkić

Poljoprivredni je tehnolog našeg tima. Završila je srednju Poljoprivredno-tehničku školu u Cazinu i Poljoprivredni fakultet, smijer voćarsko-vinogradarski, u Sarajevu.

Od 1996. godine živi u Srebreniku, a od 1998. godine radi u firmi Voćni rasadnik u Srebreniku, kao tehnolog na proizvodnji sadnog materijala klasičnim putem i mikropropagacijom.

Dvije godine je bila rukovodilac projekta „Plantarium“ koji je proveden između njene matične firme i holandskih partnera.

Pošto voli i živi ono što radi, njeni interesi su pejzažna arhitektura, uzgoj i razmnožavanje ornamentalnog bilja i kuhanje. Sa mužem uzgaja plantažu jabuka od 3000 stabala i bavi se istraživanjem domaćih sorti koje su prikladne za organsku proizvodnju.

Majka je dva dječaka. Priča engleski i njemački jezik.

 

Zdrave recepte za Dobre kalorije pišu i ljubiteljice zdrave hrane:

Dženana Hanjalić-Zimić (USA), Emina Okanović-Čivić (Danska), Adana Čelik (Švedska), Narcisa Turković (Južnoafrička republika) i Katarina Klisković-Mešić (Kina).

Recepti su pregledani od strane stručnog tima.

X